Tietosuojaseloste


Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Tämä tietosuojaseloste koskee Suomen ortodoksisen kirkkomuseon RIISAn verkkosivuja, kokoelmanhallintaa, palautelomaketta sekä kuvapalvelua. RIISAn museokauppa Pikku-Bysanttia koskevan tietosuojaselosteen löydät Pikku-Bysantin omilta verkkosivuilta.

RIISAn verkkosivujen käyttö ei edellytä rekisteröintiä, emmekä kerää henkilötietoja sivujen selailun aikana.

Rekisterinpitäjä

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö. Karjalankatu 1, 70110 Kuopio.

Rekisterin tietosisältö

Hankintaerä: aineiston luovuttajan etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Museo-objektin kontekstitieto: luovutettuun aineistoon liittyvän henkilön etu- ja sukunimi, muut nimet, syntymäaika ja -paikka, ammatti, osoite.

Kuvapalveluasiakas: nimi, posti- ja laskutusosoite, puhelinnumero, sähköposti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan aineiston luovuttajilta pääosin asiakastapaamisissa, sähköpostitse, puhelimitse, luovutussopimuksista.

Museon dokumentointityössä keräämät henkilötiedot.

Kuvapalvelun yhteydessä laskutusasiakkaan luovuttamat henkilötiedot.

Käsittelyssä käytettävät ylläpitojärjestelmät

Sähköiset tietojärjestelmät: Henkilötietoja käsitellään kokoelmanhallintajärjestelmän avulla
Manuaalinen aineisto: Luovutussopimus ja päiväkirjakortit, esine- ja valokuvakokoelmien diaari, kuvatilauslomake.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa säilytetään kokoelmaluetteloinnin ja kuva-arkiston lukitussa tilassa, johon on pääsy vain museohenkilökunnalla.
Kokoelmahallintajärjestelmään talletetut henkilötiedot ovat tarkoitettu museon sisäiseen käyttöön.
Museo-objektien yhteyteen tallennettuja henkilötietoja käytetään Suomen ortodoksisen kirkkomuseon tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytoiminnassa.
Kokoelmahallintajärjestelmän käyttäjätunnuksen ja salasanan saavat ne museotyöntekijät, jotka työnsä puolesta hoitavat museokokoelmien tallennus- ja tiedonhakutehtäviä.


Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa säilytetään kokoelmaluetteloinnin ja kuva-arkiston lukitussa tilassa, johon on pääsy vain museohenkilökunnalla.
Kokoelmahallintajärjestelmään talletetut henkilötiedot ovat tarkoitettu museon sisäiseen käyttöön.
Museo-objektien yhteyteen tallennettuja henkilötietoja käytetään Suomen ortodoksisen kirkkomuseon tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytoiminnassa.
Kokoelmahallintajärjestelmän käyttäjätunnuksen ja salasanan saavat ne museotyöntekijät, jotka työnsä puolesta hoitavat museokokoelmien tallennus- ja tiedonhakutehtäviä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Museo-objektin kontekstitietojen luovutus kolmannelle osapuolelle tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytarkoitukseen. Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Manuaalista ja kokoelmahallintajärjestelmään tallennettua hankintaerän ja museo-objektin kontekstin henkilötietoja säilytetään pysyvästi. Muutoin tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Oikeutta tietojen poistamiseen ei sovelleta, koska tietojen käsittely on tarpeen lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten.
Oikeutta peruuttaa suostumus ei sovelleta, koska tietojen käsittely perustuu lakisääteisen tehtävän suorittamiseen, yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.